ЗВІТ

про діяльність лабораторії довженкознавства

за 2019–2020 н.р.

 

  Протягом 2019–2020 навчального року колектив лабораторії довженкознавства у складі: завідувача – доктора філологічних наук, професора А. О. Новикова; кандидатів педагогічних наук, доцентів С. В. Цінько і С. П. Привалової; кандидата філологічних наук, старшого викладача Н. В. Троші, старшого лаборанта І. А. Лісневської продовжував роботу, спрямовану на вивчення й популяризацію багатогранної спадщини геніального українського кінорежисера й письменника Олександра Довженка, а саме:

 1. 20 листопада 2019 р. на базі Путивльського педагогічного коледжу імені С. В. Руднєва відбувся Міжрегіональний науково-методичний семінар «Олександр Довженко – випускник Глухівського учительського інституту, педагог, письменник, художник, кінорежисер».
 2. Розроблено й представлено на конкурс у Міністерство освіти і науки України держбюджетну тему «Літературна й кінематографічна творчість Олександра Довженка: проблеми рецепції та інтерпретації».
 3. Оновлено тематику наукових досліджень із довженкознавства для студентів магістратури й бакалаврату.
 4. Опубліковано монографію у співавторстві:
 • Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: колективна монографія / За заг. ред. проф. Новикова А.О. Харків : ТОВ «Цифра принт», 2019. 380 с.
 1. Опубліковано збірники наукових праць:
 • Альманах університетської слави. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (1874 – 2019) / гол. ред. Курок О. І. Суми: ПВП «Видавничий будинок «Еллада», 2019. 196 с.
 • ІХ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. А.О. Новикова. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка. 2019. 124 с.
 1. Опубліковано подарункове науково-популярне видання – діловий щоденник:
 • Кузнецова Г.П., Гриневич В.Й., Земка О.І., Троша Н.В. Щоденникові записи. Суми: Еллада, 2019. 380 с.
 1. Опубліковано статті:
 • Новиков А. О. Над чарівною Десною: сосницький період Олександра Довженка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» : збірник наукових праць. Випуск 40, том 1. Одеса, 2019. С. 50–53. Фахове видання; журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 • Новиков А. О. Геній на роздоріжжі: харківський період Олександра Довженка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» : збірник наукових праць. Випуск 41, том 1. Одеса, 2019. С. 51–55. Фахове видання; журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 • Новиков А. О. Олександр Довженко у Сосниці. ІХ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2019. С. 39–45.
 • Привалова С. П. Висока духовність і моральна краса людини у кіноповісті «Зачарована Десна». ІХ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2019. С. 52-59.
 • Троша Н.В. Художня інтерпретація мотиву відступництва в літературній творчості Олександра Довженка // Літератури світу: поетика, ментальність та духовність. 2019. № 13. 146 с. С. 138–145.
 • Троша Н. В. Національно-патріотичні смисли та сенси етнокультурного потенціалу творів О. Довженка. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2020. Вип. 14. С. 214–222.
 • Троша Н. В. Творча спадщина Олександра Довженка як невичерпне джерело виховання національної свідомості й патріотизму. ІХ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2019. С. 90-97.
 • Троша Н.В. Художня інтерпретація відомих історичних постатей у літературній творчості О. Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2020. Випуск 8. С. 126–131.
 • Цінько С. В. Виховання духовно-моральних цінностей учнів (на матеріалі творів Олександра Довженка). ІХ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2019. С. 60-64.
 • Троша Н. В. Концептуалізація архетипного образу землі в літературній творчості Олександра Довженка. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Современная наука: теорія и практика». Warszawa: Nova Nauka. 2020. С. 21–25.
 1. Опубліковано тези доповідей:
 • Nataliia Trosha. Reception on Ukrainian Cossacks in a dramatic poem «The descendans of the Cossacks». Матеріали VIII Всеукраїнських науково-педагогічних читань іноземними мовами «21st Challenges in Education and Science».2020., С. 61–63.
 • Троша Н. В. Особливості вивчення художніх концептів учнями закладів загальної середньої освіти (на матеріалі творчості О. Довженка). Сучасний рух науки : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2–3 квітня 2020 р.). Дніпро. Т. 2. С. 496–501.
 • Троша Н.В. Концептуалізація архетипного образу землі в літературній творчості Олександра Довженка. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Современная наука: теорія и практика». Warszawa: Nova Nauka. 2020. С. 21–25.
 1. Результати наукових пошуків презентовано на наукових міжнародних, усеукраїнських, регіональних конференціях і семінарах.
 2. Упродовж зазначеного періоду здійснювалося керівництво студентськими публікаціями:

Науковий керівник: доктор. філол. н., професор Новиков А. О.:

 • Гулакова Г. Друга світова війна крізь призму публіцистики Олександра Довженка. ІХ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2019. С. 115–119.
 • Гулакова Г. Образ захисника Вітчизни у «Щоденникових записах» Олександра Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2020. Випуск 8. С. 166–172.

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

 • Darya Tsys. Historiosophy motives of «Diary records» by O. Dovzenko // Матеріали VIII Всеукраїнських науково-педагогічних читань іноземними мовами «21st Challenges in Education and Science».  2020. С. 26–28.
 • Svitlana Samohina/ Implementating the strenchth and courage of Cossack's descendants in O. Dovzenkos movie-essay «Ukrain in flames»// Матеріали VIII Всеукраїнських науково-педагогічних читань іноземними мовами «21st Challenges in Education and Science».  2020. С. 26–28.
 • Maryna Hyzhnyak/ Anthropocentrism of Oleksandr Dovzhenko's literary works // Матеріали VIII Всеукраїнських науково-педагогічних читань іноземними мовами «21st Challenges in Education and Science».  2020. С. 47–49.

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

 • Путій І. А. Образ України у кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» м. Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С. 23-25.
 • Гулакова Г. В. Тема уроку: О. Довженко – видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч перед боєм» ? твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців (8 клас). Методична скарбничка педагога. Старобільськ, 2020. С. 158-164.
 • Карпенко К. А. Філософізм кіноповістевої творчості О. Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2020. Випуск 8. С.182-186.
 • Сидень А. В. Новаторство О. Довженка в українській літературі. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2020. Випуск 8. С. 219-223.

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Цінько С.В.

 • Мартинюк Х. М. Виховний потенціал творів Олександра Довженка. IX Глухівські наукові читання – 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю (м. Глухів, 25-29 листопада 2019 р.). Глухів, 2019. С. 116-117. URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-tamolodykh-vchenykh.html.
 1. Члени лабораторії брали участь в організації та проведенні наукових заходів:
 • ІХ Довженківські читання «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність», 17–18 жовтня 2019 р.;
 • ІІ Усеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», 19–20 лютого 2020 р.
 1. Здійснювалося керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Довженкознавці» (Троша Н. В.).
 2. Підготовлені до захисту дипломні роботи за cпeцiaльнicтю 014 Ceрeдня оcвiтa, предметною cпeцiaльнicтю 014.01 Ceрeдня оcвiтa (Укрaїнcькa мовa i лiтeрaтурa):

Науковий керівник: д. філол. н., проф. Новиков А.О.:

Гулакова Г. В., 43-У гр.: «Концепт «війна» в літературній творчості Олександра Довженка».

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

 • Карпенко К.А., 43-У гр.: «Філософізм кіноповістевої творчості О. Довженка».

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

 • Цис Д.О., 21-У гр.: «Історіософські мотиви «Щоденникових записів» О. Довженка».

Звіт

про роботу лабораторії довженкознавства

у 2018–2019 н.р.

  Протягом 2018–2019 навчального року колектив лабораторії довженкознавства у складі завідувача – доктора філологічних наук, професора А. О. Новикова; кандидатів педагогічних наук, доцентів С. В. Цінько і С. П. Привалової; кандидатів філологічних наук, старших викладачів Н. В. Троші і С. О. Максимчук-Макаренко, старшого лаборанта І. А. Лісневської продовжував роботу, спрямовану на вивчення й популяризацію багатогранної спадщини геніального українського кінорежисера й письменника Олександра Довженка, а саме:

 1. 22 травня 2019 року організовано й проведено регіональний науково-практичний семінар «Олександр Довженко як студент Глухівського педагогічного інституту, педагог, письменник, художник, кінорежисер» (координатори: доц. Привалова С. П., Цінько С. В.).
 2. Проведено Всеукраїнський конкурс есе, присвячений 125-й річниці з дня народження О. Довженка, зокрема: розроблено положення, критерії оцінювання, склад журі, розіслано запрошення, підведено підсумки, визначено й нагороджено переможців (координатори: Привалова С. П., Цінько С. В., Троша Н. В.).
 3. Розроблено й представлено на конкурс у Міністерство освіти і науки України держбюджетну тему «Літературна й кінематографічна творчість Олександра Довженка: проблеми рецепції та інтерпретації».
 4. Завершено роботу щодо підготовки до друку альбому університетської слави з нагоди 125-річного ювілею Олександра Довженка й 145 річниці з часу заснування ГНПУ (створення й літературна обробка нарисів про факультети, кафедри, професорів, відомих випускників, у тому числі О. Довженка, інших видатних людей, дотичних до нашого закладу освіти впродовж 145 років його існування).
 5. Розроблено тематику наукових досліджень із довженкознавства для студентів магістратури й бакалаврату.
 1. Подано до друку статті у фахових виданнях України:
 • Новиков А. О. Геній на роздоріжжі: харківський період Олександра Довженка // Рідна школа. 2019.
 • Привалова С. П. О. Довженко – творець поетичної кіноповісті // Рідна школа. 2019.
 • Цінько С.В. Категорія жіночності в ідіостилі Олександра Довженка // Рідна школа. 2019.
 • Троша Н. В. Художня інтерпретація мотиву відступництва в літературній творчості Олександра Довженка // Літератури світу: поетика, ментальність та духовність. 2019. № 13.
 • Троша Н. В. Художні форми реалізації етнокультурних концептів як важливого чинника формування ідейно-тематичного діапазону літературної творчості Олександра Довженка // Рідна школа. 2019.
 • Максимчук-Макаренко С. О. Жіночі образи повоєнної доби у творчості Олександра Довженка // Рідна школа. 2019.
 1. Опубліковано тези доповідей:
 • Новиков А. О. Довженко – художник. Osi?gni?cia naukowe i perspektywy: Mater. I Mi?dz. Konf. Nauk.-Prakt. /Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wroc?aw: Nowa nauka, 2019. – 112s. – Р. 18–19.
 • Троша Н. В. Художня репрезентація концепту «історична пам'ять» у літературній творчості О. Довженка // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16–17 травня 2019 р.): у 2-х т. Т. 1. Бахмут: ННППІ УІПА, 2019. 108 с. С. 47–50.
 • Троша Н. В. Мотив збереження історичної памяті в сценарії О. Довженка «Звенигора». Osi?gni?cia naukowe i perspektywy: Mater. I Mi?dz. Konf. Nauk.-Prakt. /Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wroc?aw: Nowa nauka, 2019. – 112s. – Р. 28–30.
 1. Результати наукових пошуків презентовано на наукових міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах:

Новиков А. О.

 • І Міжнародна науково-практична конференція «Научные достижения и перспективы», Польща, м. Вроцлав, 31 травня 2019 р.

Троша Н. В.:

 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лідерство – фундаментальний інструмент комунікацій: європейський діалог» у рамках проекту «Школа студентських ініціатив» (14–16 вересня 2018 р., м. Глухів);
 • VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (6 грудня 2018 р., м. Глухів).
 • IІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій», м. Бахмут, 16-17 травня 2019 р.;
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Научные достижения и перспективы», Польща, м. Вроцлав, 31 травня 2019 р.

Привалова С. П.

 • Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі», м. Переяслав-Хмельницький, 26-27 листопада 2018 р.;
 • Міжнародна наукова конференція «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», м. Львів, 7-8 грудня 2018 р.;
 • Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі», м. Переяслав-Хмельницький, 26-27 лютого 2019 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна», м. Бердичів,16-17 травня 2019 року;
 • Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі», м. Переяслав-Хмельницький, 26-27 травня 2019 р.

Цінько С. В.:

 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лідерство – фундаментальний інструмент комунікацій: європейський діалог» у рамках проекту «Школа студентських ініціатив» (14–16 вересня 2018 р., м. Глухів);
 • VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (6 грудня 2018 р., м. Глухів).
 1. Результати наукових пошуків презентовано на загальнодержавних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах:

Новиков А. О.

 • Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», 20-21 лютого 2019 р.

Троша Н. В.:

 • Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», 20-21 лютого 2019 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика», 20 лютого 2019 р.

Привалова С. П.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Шості Бугайківські читання», м. Ніжин, 27–28 вересня 2018 р.;
 • III Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога:теорія і практика», м. Суми, 20 лютого 2019 р.;
 • Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», м.Глухів, 20-21 лютого 2019 р.;
 • Всеукраїнська краєзнавча науково-практична конференція «Пантелеймон Куліш як національно-духовний феномен: аспекти сучасного наукового осмислення», м. Суми, 20-21 березня 2019 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання: Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство», м. Київ, 17 травня 2019 р.

Цінько С. В.:

 • Всеукраїнськастудентськанауково-практична інтернет-конференція «Сучаснітенденції та перспективимовно-літературноїосвіти в Україні», 20-21 лютого 2019 р.;
 • Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм», 17 квітня 2019 р.,  ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м.Старобільськ).
 1. Результати наукових пошуків презентовано на регіональних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах у м. Глухові:

Новиков А. О.

 • звітна науково-практична конференція викладачів «Нова українська школа і підготовка педагога», 21-22 лютого 2019 р.

Троша Н. В.:

 • звітна науково-практична конференція викладачів «Нова українська школа і підготовка педагога», 21-22 лютого 2019 р.;
 • Регіональний науково-практичний семінар «Олександр Довженко як студент Глухівського педагогічного інституту, педагог, письменник, художник, кінорежисер», 22 травня 2019 р.

Цінько С. В.:

 • Регіональна науково-практична конференція «Гендерні студії», 25 квітня 2019 року, Глухівський національний педагогічний університет мені Олександра Довженка.
 1. Результати наукових пошуків студентів презентовано на наукових конференціях різних рівнів:
 • VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», яка відбулася 4–6 грудня 2018 р.: Бойко А., Соленик К., Бережна Ю., Мартинюк Х., Демченко Л., Хижняк М., Грищенко А., Гаранжа О., Путій І., Сидень А.;
 • Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм», 17 квітня 2019 р., ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м.Старобільськ): Соленик К. Р.;
 • Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», 20-21 лютого 2019 р.: Демченко Л., Хижняк М., Грищенко А., Гаранжа О., І. Путій, А. Сидень;
 • звітна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», 23-24 квітня 2019 р.: Демченко Л., Хижняк М., Грищенко А., Гаранжа О., Соленик К., Бойко А., І. Путій, А. Сидень;
 • IІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій», м. Бахмут, 16-17 травня 2019 р.: Грищенко А., Гаранжа О., І. Путій;
 • II Міжнародна студентська науково-технічна конференція, м. Тернопіль, 25-26 квітня 2019: І. Путій;
 • науково-методичний семінар «Олександр Довженко – випускник Глухівського учительського інституту, педагог, письменник, художник, кінорежисер»: Чайка К., Сидень А.

 

 1. Упродовж зазначеного періоду здійснювалося керівництво студентськими публікаціями:

Науковий керівник: доктор. філол. н., професор Новиков А. О.:

 • Безкровна А. Образ українського козацтва в літературній творчості Олександра Довженка // Перші Данилівські читання: збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним питанням викладання літератури та мови, 22 листопада 2018 року / упорядн. Ю. І. Бондаренко, Н. М. Голуб, А. І. Бондаренко, С. В. Цінько. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші Данилівські читання»: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2018. - 237 с. - С.130-132.
 • Безкровна А. Українське козацтво в художній свідомості Олександра Довженка (На матеріалі «Щоденникових записів») // Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року. / відп. за випуск Вишник О. О. – Глухів, 2018. 419 с. - С.118–122.

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

 • ХижнякМ. Світоглядно-естетичні пріоритети творчої спадщини Олександра Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів [випуск 7] / відп. редактор В. А. Каліш. Суми: ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2019. 332 с. С. 193–197.
 • Гаранжа О. Концепт «земля» в художній інтерпретації О. Довженка // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16–17 травня 2019 р.): у 2-х т. Т. 1. Бахмут: ННППІ УІПА, 2019. 108 с. С. 57–60.
 • Грищенко А.С. «Художня репрезентація концепту «Україна» в літературній творчості О. Довженка» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 16–17 травня 2019 р.): у 2-х т. Т. 1. Бахмут: ННППІ УІПА, 2019. 108с. С. 61–65.

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

 • Путій І. А. Трагічна доля українського народу у Другій світовій війні у творчості О.Довженка // Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року. / відп. за випуск Вишник О. О. – Глухів, 2018. ? 419 с. - С. 178-179;
 • Сидень А. В. Національні характери у кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженка // Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року. / відп. за випуск Вишник О. О. – Глухів, 2018. 419 с. - С. 184-185;
 • Путій І. Тема II Світової війни у творчості О. Довженка // Перші Данилівські читання: збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним питанням викладання літератури та мови, 22 листопада 2018 року / упорядн. Ю. І. Бондаренко, Н. М. Голуб, А. І. Бондаренко, С. В. Цінько. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші Данилівські читання»: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2018. - 237 с. - С. 88-90;
 • Сидень А. Проблеми національної психології у кіноповістях О.Довженка // Перші Данилівські читання: збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним питанням викладання літератури та мови, 22 листопада 2018 року / упорядн. Ю. І. Бондаренко, Н. М. Голуб, А. І. Бондаренко, С. В. Цінько. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші Данилівські читання»: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2018. - 237 с. - С.100-102;
 • Путій І. А. II Світова війна у кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» // Матеріали II Міжнародної студентської науково-технічної конференції / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2019. – 403 с. – С. 309-310.

 

 1. Члени лабораторії брали участь в організації та проведенні наукових заходів:
 • усеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», 20-21.02.19 р.;

-    міжрегіонального семінару «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні», 11–12 квітня 2019 року.

 1. Здійснювалося керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Довженкознавці» (Троша Н. В.).
 1. Підготовлені до захисту дипломні роботи за cпeцiaльнicтю 014 Ceрeдня оcвiтa, предметною cпeцiaльнicтю 014.01 Ceрeдня оcвiтa (Укрaїнcькa мовa i лiтeрaтурa):

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Цінько С. В.

 • Бойко А. Ю., 21-У гр.: «Прикмeтники в iдiоcтилi Олeкcaндрa Довжeнкa: типологiя, ceмaнтикa, cтилicтичнa роль»;
 • Соленік К. Р.: «Структурнi типи присудкiв у творчому доробку Олексaндрa Довженкa»;

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

 • Сидень А. В., 43-У гр.: «Проблеми національної психології у кіноповістях О. Довженка».

Науковий керівник: канд. філол. н. Троша Н. В.:

 • Хижняк М., 21-У гр.: «Домінантні вектори й тенденції літературної творчості О. Довженка».

 

 1. Здійснювалося керівництво магістерськими роботами за cпeцiaльнicтю 014 Ceрeдня оcвiтa, предметною cпeцiaльнicтю 014.01 Ceрeдня оcвiтa (Укрaїнcькa мовa i лiтeрaтурa):

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Новиков А. О.:

 • Безкровна А., 61-У гр., «Образ українського козацтва в літературній творчості Олександра Довженка».

Науковий керівник: канд. пед. н., доц. Привалова С. П.:

 • Путій І.А., 40-61-У гр.: «Тема Другої світової війни у творчості О. Довженка».

Науковий керівник: канд. філол. н., ст. викл. Троша Н. В.:

 • Гаранжа О., 61-У гр.: «Концептуальність образу землі в художній інтерпретації О. Довженка»;
 • Грищенко А., 61-У гр.: «Художня репрезентація концептів УКРАЇНА й УКРАЇНЦІ у літературній творчості О.Довженка».

Наукові здобутки НДЛ довженкознавства

 1. Колективна монографія:
 1. Навчальний посібник:
 • Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В. Й. Гриневич, С. П. Привалова, С. О. Максимчук-Макаренко, Н. В. Троша ; за ред. проф. А. О. Новикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 144 с.
 1. Статті у фахових виданнях:
 • Новиков А. Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка / Анатолій Новиков // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О.С. Філатової. – № 2 (16). – жовтень, – С. 197–202.
 • Новиков А. О. Образ України в творчій спадщині Олександра Довженка / А. Новиков // Наукові записки : зб. наук. праць.Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки», 2013. – Вип. 114. – С. 247–253.
 • Троша Н. В. Українське козацтво в художньому осмисленні О. Довженка / Н. В. Троша // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 308–313.
 • Троша Н. В. Мотив збереження історичної пам’яті у кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2012. – № 4. – Т. 4. – С. 156–161.
 • Троша Н. В. Рецепция Гоголя в творчестве Александра Довженко / Н. В. Троша // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7 (25). – Ч. 1. – С. 194–197.
 • Троша Н. В. Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2013. – Том 5, №  4. – С. 101–106.
 • Троша Н. В. Драматургічна творчість Олександра Довженка: ідейне спрямування / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2014. – Том 6, № 1’2014. – С. 32–38.
 • Троша Н. В. Концепт української історії в «Щоденнику» Олександра Довженка / Н.В. Троша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. П. Ткачука. – Вип. 40. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 289–300.
 • Троша Н. В. Концепт історії через призму літературної творчості О. Довженка/ Н. В. Троша // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». – 2014. – № 8, том 2. – С. 45–48.
 • Троша Н.В. Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2015. – Т. 7, №  4. – С. 159–167.
 • Троша Н.В. Концепт історії як важливий чинник формування ідейно-тематичного діапазону літературної творчості Олександра Довженка / Н.В.Троша // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – 2016. – № 2 – С. 67–73.
 1. Збірники наукових праць:
 1. Додаткові публікації:

- Троша Н. В. Гоголівські традиції в літературній творчості
Олександра Довженка / Н. В. Троша // ХІ Гоголівські читання : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1 – 3 квітня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 188 с. – С. 126–132.

- Троша Н. В. Дискурс української історії в щоденникових записах О. Довженка / Н. В. Троша // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2013. – Вип. 14. – С. 53–59.

- Троша Н. В. Ідейне спрямування п’єси Олександра Довженка «Життя в цвіту» / Н. В. Троша // Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 30 – 31 травня 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. – У 2-х частинах. – Ч. ІІ. – 116 с. – С. 25–29.

- Троша Н. В. Інтертекстуальні виміри творчості О. Довженка / Н. В. Троша // Сучасна філологія : актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 13 – 14 червня 2014 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – 104 с. – С. 37–42.

- Троша Н. В. Українська історія як джерело літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – 140 с. – С. 17–23.