Наукові здобутки НДЛ довженкознавства

 

 1. Колективна монографія:
 1. Навчальний посібник:
 • Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В. Й. Гриневич, С. П. Привалова, С. О. Максимчук-Макаренко, Н. В. Троша ; за ред. проф. А. О. Новикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 144 с.
 1. Статті у фахових виданнях:
 • Новиков А. Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка / Анатолій Новиков // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О.С. Філатової. – № 2 (16). – жовтень, – С. 197–202.
 • Новиков А. О. Образ України в творчій спадщині Олександра Довженка / А. Новиков // Наукові записки : зб. наук. праць.Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки», 2013. – Вип. 114. – С. 247–253.
 • Троша Н. В. Українське козацтво в художньому осмисленні О. Довженка / Н. В. Троша // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 308–313.
 • Троша Н. В. Мотив збереження історичної пам’яті у кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2012. – № 4. – Т. 4. – С. 156–161.
 • Троша Н. В. Рецепция Гоголя в творчестве Александра Довженко / Н. В. Троша // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7 (25). – Ч. 1. – С. 194–197.
 • Троша Н. В. Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2013. – Том 5, №  4. – С. 101–106.
 • Троша Н. В. Драматургічна творчість Олександра Довженка: ідейне спрямування / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2014. – Том 6, № 1’2014. – С. 32–38.
 • Троша Н. В. Концепт української історії в «Щоденнику» Олександра Довженка / Н.В. Троша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. П. Ткачука. – Вип. 40. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 289–300.
 • Троша Н. В. Концепт історії через призму літературної творчості О. Довженка/ Н. В. Троша // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». – 2014. – № 8, том 2. – С. 45–48.
 • Троша Н.В. Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2015. – Т. 7, №  4. – С. 159–167.
 • Троша Н.В. Концепт історії як важливий чинник формування ідейно-тематичного діапазону літературної творчості Олександра Довженка / Н.В.Троша // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – 2016. – № 2 – С. 67–73.
 1. Збірники наукових праць:
 • VІІ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. – Харків : ХІФТ, 2014. – 120 с.
 • VІІІ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. – Харків : ХІФТ, 2016. – 124 с.
 1. Додаткові публікації:

- Троша Н. В. Гоголівські традиції в літературній творчості
Олександра Довженка / Н. В. Троша // ХІ Гоголівські читання : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1 – 3 квітня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 188 с. – С. 126–132.

- Троша Н. В. Дискурс української історії в щоденникових записах О. Довженка / Н. В. Троша // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2013. – Вип. 14. – С. 53–59.

- Троша Н. В. Ідейне спрямування п’єси Олександра Довженка «Життя в цвіту» / Н. В. Троша // Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 30 – 31 травня 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. – У 2-х частинах. – Ч. ІІ. – 116 с. – С. 25–29.

- Троша Н. В. Інтертекстуальні виміри творчості О. Довженка / Н. В. Троша // Сучасна філологія : актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 13 – 14 червня 2014 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – 104 с. – С. 37–42.

- Троша Н. В. Українська історія як джерело літературної творчості Олександра Довженка / Н. В. Троша // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – 140 с. – С. 17–23.