№ з/п Виконавець Вид роботи Тема дослідження Науковий керівник Рік захисту
1. Антоненко Я. магістерська  Образ української жінки в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні"  Новиков А.О. 2015
2. Сокольцова А. магістерська Концепт зради в літературній творчості Олександра Довженка Новиков А.О. 2018 
3. Кісеєва Ю. магістерська Жанрово-стильві особливості творчості О.Довженка Гриневич В.Й.  
4. Гаранжа О. дипломна Відображення громадянської позиції і суспільно-політичних поглядів О. Довженка у «Щоденникових записах» 1939–1956 рр. Троша Н.В. 2018
5. Петрушенко К. дипломна Етнокультурні концепти як стильові домінанти літературної творчості О.Довженка Троша Н.В. 2018
6. Петрушенко Г. дипломна Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Олександра Довженка Троша Н.В. 2018

7.

Качур Н.

дипломна

Концепт КРАСА у творчості Олександра Довженка

Каліш В.А.

2019

8.

Бойко А.

дипломна

Прикметники в ідіостилі Олександра Довженка: типологія, семантика, стилістична роль

Цінько С.В.

2019

9.

Соленік К.

дипломна

Структурні типи присудків у творчому доробку О. Довженка

Цінько С.В.

2019

10.

Бережна Ю.

магістерська

Лінгвометодичні засади вивчення односкладних речень (на матеріалі творчості Олександра Довженка)

Цінько С.В.

2019

11.

Мартинюк Х.

магістерська

Теоретико-методичні аспекти вивчення складносурядного речення (на матеріалі творчості Олександра Довженка)

Цінько С.В.

2019

12.

Гулакова Г.

дипломна

Концепт «війна» в літературній творчості Олександра Довженка

Новиков А.О.

2020

13.

Волощук А.

дипломна

Конфесійна лексика в ідіостилі Олександра Довженка

Медвідь Н.С.

2020

14.

Шевченко К.

дипломна

Стилістично маркована лексика в ідіостилі Олександра Довженка

Цінько С.В.

2020

15.

Сидоренко Я.

дипломна

Структурно-семантична характеристика безособових речень (на матеріалі «Щоденника» О. Довженка)

Кухарчук І.О.

2020

16.

Головко А.

дипломна

Функціонування парцельованих конструкцій у «Щоденнику» О. Довженка

Кухарчук І.О.

2020

17.

Цис Д.

дипломна

Історіософські мотиви «Щоденникових записів» О. Довженка

Троша Н.В.

2020

18.

Карпенко К.

дипломна

Філософізм кіноповістевої творчості О. Довженка

Привалова С.П.

2020

19.

Черненко А.

магістерська

Синтаксична організація епістолярію Олександра Довженка

Каліш В.А.

2020

20.

Шеремет Т.

магістерська

Лінгвальна реалізація концепту «доля / життя / дитинство» в ідіостилі Олександра Довженка

Каліш В.А.

2020

21.

Бойко A.

магістерська

Емоційно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка

Цінько С.В.

2020

22.

Дігтярьова К.

магістерська

Особливості вираження підмета в реченнях різних типів (на прикладі творчого доробку О. Довженка)

Цінько С.В.

2020

23.

Кулібова Я.

магістерська

Мовностильова специфіка жанру щоденника (на матеріалі «Щоденника» О. Довженка)

Холявко І.В.

2020

24.

Кисла І.

магістерська

Концепт «ворог» у творчості О.Довженка

Привалова С.П.

2020

25.

Самохіна С.

магістерська

Художня рецепція чоловічих образів в літературній творчості О. Довженка

Троша Н.В.

2020

26.

Хижняк М.

магістерська

Антропоцентричність в художньо-творчому мисленні О. Довженка

Троша Н.В.

2020

27.

Сидень А.

магістерська

Вивчення кіноповістей О.Довженка у сучасній школі

Привалова С.П.

2020

28.

Волошина В.

магістерська

Стилістичні фігури у щоденниковому дискурсі  О. Довженка

Медвідь Н.С.

2020

29.

Зелінська І. 

магістерська

Синтаксичні конструкції порівняльної модальності в ідіостилі  О. Довженка

Медвідь Н.С.

2020

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ

Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Новиков А. О.

Гулакова Г. Актуалізація поняття «героїзм» у малій прозі Олександра Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2021. Випуск 9. С. 118–122 (0,3 д.а).

 Гулакова Г. В. Дискурс патріотизму і дезертирства в кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні». Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів 8–10 грудня 2021 р. Глухів, 2021. С. 208-209 (0,1 д.а.). URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Карась А. В. Воєнна творчість Олександра Довженка: методичний і літературознавчий аспекти. Х Довженківські читання. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  2022. С. 52-57.

Алексеєнко Т. М. Концепт патріотизму в контексті української ментальності. Х Довженківські читання. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  2022. С. 73-81.

 

Науковий керівник – канд.  пед. наук, доц. Кухарчук І. О.

Чуприна Д. Ю. Контекстуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у «Щоденнику» О.Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2021. Випуск 9. С.70-74.

Чуприна Д. Ю. Стилістичні функції фразеологізмів у «Щоденнику» О. Довженка. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених 1112 березня 2021 р.  Глухів, 2021. С. 19-20. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykhvchenykh.html

Науковий керівник – канд.  філол. наук, доц. Медвідь Н. С.

Дерев'янко А. Стилістичні функції військової лексики в ідіостилі О. Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2022. Випуск 10. С. 24-28.

Дерев'янко  А. Особливості функціонування воєнної лексики у творах Олександра Довженка. Х Довженківські читання. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  2022. С. 58-61 .

Дерев'янко А. Військова лексика у творах О. Довженка. Освіта і наука ХХІ століття: молодіжний вимір : збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та молодих вчених 14 квітня 2022 р.  Глухів. 2022. С. 61-62.

 

Науковий керівник – канд.  пед. наук, доц. Баранник Н. О.

Заєць А. О. Словотвірні особливості категорії абстрактності у творчості О. Довженка. Освіта і наука ХХІ століття: молодіжний вимір : збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та молодих вчених 14 квітня 2022 р.  Глухів. 2022. С. 65-66.

Заєць Анжела. Абстрактна лексика у творах Олександра Довженка. Х Довженківські читання. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  2022. С. 29-34.

 

Науковий керівник – канд.  пед. наук, доц. Лучкіна Л. В.

Загородній І. М, Білоус С. Р. Використання синтаксичних одиниць у публіцистичному стилі. Глухівські читання – 2022. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів 7-8  грудня 2022 р. Глухів. 2022. С. 282-284. 

 

Науковий керівник – канд.  пед. наук, ст. викл. Корчова О. М.

Руснак Л. С. Етикетні формули вітання у повісті О.Довженка «Зачарована Десна». Освіта і наука ХХІ століття: молодіжний вимір : збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та молодих вчених 14 квітня 2022 р.  Глухів. 2022. С. 72-74.

Науковий керівник – канд.  філол. наук, ст. викл. Клейменова Т. В.

Шутко К. Ю. Художнє відображення обрядовості українців у кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженка. Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів 8–10 грудня 2021 р. Глухів, 2021. С. 268-269. URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html 

Юшкіна С. А. Специфіка творення характеру воїна-патріота в кіноповісті «Повість полум'яних літ» О. Довженка. Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів 8–10 грудня 2021 р. Глухів, 2021. С. 269-270. URL: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html 

Юшкіна С. Особливості характеротворення образів українців-патріотів у кіноповісті «Повість полум'яних літ» О. Довженка. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наукових праць викладачів і студентів. 2022. Випуск 10. С. 151-157.

Шутко К. Ю. Відображення моральних чеснот українського народу в кіноповістях О. Довженка. Освіта і наука ХХІ століття: молодіжний вимір : збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та молодих вчених 14 квітня 2022 р.  Глухів. 2022. С. 82-84.

Науковий керівник – канд.  філол. наук, ст. викл. Кабиш М. Ю.

Галіченко С. А.  Експресивно забарвлена лексика у творчості Олександра Довженка. Освіта і наука ХХІ століття: молодіжний вимір : збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та молодих вчених 14 квітня 2022 р.  Глухів. 2022. С. 68-70.