ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну лабораторію довженкознавства

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-дослідна лабораторія довженкознавства (далі – НДЛ довженкознавства) є структурним підрозділом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (далі – Університет), безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків, підзвітна та підконтрольна ректору Університету.

1.2. НДЛ довженкознавства у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, даним Положенням, наказами та розпорядженнями ректора.

1.3. Зміни до основних напрямів діяльності НДЛ довженкознавства можуть бути запропоновані проректором із наукової роботи та міжнародних зв’язків та ректором Університету.

1.4. У процесі своєї діяльності НДЛ довженкознавства співпрацює з коледжем, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету; з Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти Глухівської міської ради Сумської області, відділом освіти Глухівської районної державної адміністрації; Сосницьким літературно-меморіальним музеєм О. П. Довженка.

 2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності НДЛ довженкознавства є організація й координація наукової, науково-дослідної роботи з проблем довженкознавства.

2.2. Основними завданнями та напрямами НДЛ довженкознавства є:

– забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;

– організація наукової та науково-дослідної роботи співробітників із проблем довженкознавства;

– створення й забезпечення функціонування Музею Олександра Довженка;

  • підготовка, організація та проведення наукових заходів із проблем довженкознавства (конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій тощо);

– науково-методична підтримка наукових досліджень здобувачів, аспірантів, магістрантів, студентів, які займаються проблемами довженкознавства;

– здійснення організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності наукових досліджень із довженкознавства;

– сприяння створенню та діяльності студентських наукових товариств для науково-дослідницької роботи з проблем довженкознавства;

– залучення студентів до пошуково-збиральної роботи з довженкознавства та написання наукових досліджень;

– забезпечення науково-допоміжними матеріалами і джерельною базою музейної експозиції, поповнення фондів Музею Олександра Довженка;

– залучення викладачів Університету, учителів загальноосвітніх шкіл  до використання у своїй навчальній і виховній роботі зі студентською й учнівською молоддю науково-методичної продукції (монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо), створеної науковими співробітниками НДЛ довженкознавства;

– внесення на розгляд проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків пропозицій щодо заохочення та винагород студентів Університету за досягнуті результати в пошуковій роботі по дослідженню життя і творчості О. Довженка;

– ознайомлення широкої громадськості з багатогранною творчістю О. Довженка шляхом оприлюднення наукових здобутків співробітників НДЛ з проблем довженкознавства;

– підготовка звітної документації за результатами науково-дослідної діяльності НДЛ довженкознавства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛАБОРАТОРІЇ

3.1. НДЛ довженкознавства має право:

3.1.1. Планувати свою діяльність відповідно до завдань, зазначених у цьому Положенні, в Колективному договорі Університету та в наказах і розпорядженнях ректора.

3.1.2. На підтримку з боку Університету в створенні необхідних умов для підвищення кваліфікації співробітників НДЛ довженкознавства.

3.1.3. Брати участь у загальноуніверситетських заходах (конференціях, читаннях, семінарах та ін.) з питань науки й освіти.

3.2. НДЛ довженкознавства зобов’язана:

3.2.1. Здійснювати діяльність у межах повноважень на підставі цього Положення та інших нормативно-правових документів Університету.

3.2.2. Нести відповідальність за збереження обладнання і майна НДЛ довженкознавства, фондів і експонатів Музею Олександра Довженка.

3.2.3. Забезпечувати дотримання правил та норм охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки.

3.2.4. Складати статистичну звітність і подавати її проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків на вимогу ректора.

3.2.5. Забезпечувати виконання вимог нормативних та організаційно-розпорядчих документів Університету в частині, що стосується НДЛ довженкознавства.

 4. СТРУКТУРА Й УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ

4.1. Структура НДЛ довженкознавства і чисельність її співробітників регламентується штатним розписом, який затверджується Ректором Університету.

4.2. Наукові співробітники НДЛ довженкознавства призначаються на посаду за результатами конкурсу, проведеного у порядку, що визначається чинним законодавством.

4.3. Завідувач НДЛ довженкознавства підконтрольний проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків; здійснює загальне керівництво роботою НДЛ довженкознавства та несе відповідальність за результати її діяльності у відповідності з цим Положенням; визначає функціональні обов’язки співробітників НДЛ довженкознавства; здійснює контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо організації наукової та науково-дослідної діяльності НДЛ довженкознавства; приймає рішення з питань поточної, організаційної та іншої діяльності НДЛ довженкознавства.

 5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

5.1. НДЛ довженкознавства не є юридичною особою і не має самостійного балансу, а у відносинах із юридичними та фізичними особами виступає від імені Університету.

5.2. Фінансування діяльності НДЛ довженкознавства та її матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального фондів Університету.

5.3. НДЛ довженкознавства має право користуватися майном, що є на балансі Університету.

5.4. НДЛ довженкознавства технічно оснащена відповідно до потреб виробничої діяльності. Має обладнання для ефективної роботи з використанням програмного забезпечення, засобів енергоживлення.