Новиков Анатолій Олександрович - завідувач НДЛ довженкознавства, доктор філологічних наук, професор

1

1982 року закінчив російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).

Із 1982 по 1984 рік  – викладач російської мови та літератури в Ізюмському професійно-технічному училищі № 24 (Харківська область).

У 1984  – 2009 роках працював  асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського  національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

1991 року після закінчення аспірантури при кафедрі російської літератури  Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (тепер  Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди) захистив кандидатську дисертацію «Грибоедов и Украина» (російська література). Вчене звання доцента присвоєно 1995 року.

2007 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (українська література).

Професор із 2008 року.

Із 2009 року по теперішній час є завідувачем кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

На громадських засадах очолює лабораторію довженкознавства.

Підготував трьох кандидатів філологічних наук.

Основні напрямки наукових досліджень:

  • українська драматургія й театр;
  • творча спадщина Марка Кропивницького;
  • літературний доробок Олександра Довженка;
  • сучасна українська література.

Автор понад 180 наукових праць. Серед них монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), «Український театр і  драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2015), «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016; у співавторстві). Навчальні посібники: «Современный русский язык. Синтаксис» (2008), «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості  Олександра Довженка в  школі» (2014; у співавторстві), «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.) (2016). 

Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

2

Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського (1995 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови: «Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України Г. Т.Шелехова, 2001 р.). Дисертацію захищено 21 лютого 2001 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Автор понад 100 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України. Співавтор навчальних посібників «Рідне слово: навчальний посібник з розвитку зв’язного мовлення» (2012), «Рідне слово : навчальний посібник з розвитку мовлення» (2014), «Рідне слово : навчальний посібник з розвитку мовлення. 5-11 класи» (2015), монографій «Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника» (2013), «Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2017).

Основні напрямки наукових досліджень: лінгводидактика й методика української мови; вивчення мовних явищ на матеріалі творчості Олександра Довженка, актуальні проблеми української мови й методики її викладання, тенденції сучасної освіти.

Привалова Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук,  доцент

4

У 1989 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М.Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» (нині Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка), у 1995 році – Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література» (Сумський державний педагогічний університет імені А.Макаренка).

Кандидат педагогічних наук з 2010 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ). У 2013 році присвоєно вчене звання доцент.

Автор понад 70 наукових праць: статей («Вивчення мови кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна" в 11 класі», «Фразеологізми як лексико-семан­тичні особливості художньої мови твору (на матеріа­лі кіноповісті "Україна в огні" О.Довженка)»,  «Концепт «земля» у кінотворах О.Довженка» та ін.), навчально-методичних посібників («Вивчення мови художнього твору на уроках україн­ської літератури в старших класах школи» (2008), «Вивчення мови художнього тво­ру в загальноос­вітній школі» (2013) та ін.), співавтор навчального посібника «Вивчення творчості  Олександра Довженка в  школі» за редакцією А.О. Новикова (2014), монографії «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» за ред. Л.І. Мацько, О.М. Семеног (2008).

Троша Наталія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук

3

Закінчила Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка (1999 р.), Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка (2003 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 10.01.01 "українська література": «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. А.Новиков, 2015 р.).

Автор 30 статей, десять із яких опубліковано в фахових наукових виданнях України і одна у закордонному виданні. Є співавтором навчального посібника «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (2014), монографії "Літературні пріоритети Олександра Довженка" (2016).

Основні напрямки наукових досліджень: творчість Олексадра Довженка, сучасний літературний процес, міжмистецькі зв’язки.

Максимчук-Макаренко Світлана Олексіївна, кандидат філологічних наук

6

Закінчила у 2006 році Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури та мови (англійська)».

У 2001 році закінчила магістратуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю «Викладач української мови та літератури».

У 2017 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «Типологія жіночих образів у літературній спадщині Олександра Довженка» за спеціальністю 10.01.01 – українська література в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ).

Автор 20 статей, шість з яких опубліковано у фахових виданнях України і дві – у закордонних виданнях. Є співавтором навчального посібника «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (2014 р.), монографії «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016 р.).

Основні напрямки наукових досліджень: творчість Олександра Довженка, сучасний літературний процес, східна поетика, творчість Дж. Д. Селінджера.

Лісневська Ірина Андріївна, старший лаборант

Освіта вища, спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література" (2012 р.).    

Joomla Plugins